Formålet med at gennemføre et business intelligence projekt kan enten være enkeltstående for at løse et konkret og aktuelt informationsbehov i virksomheden, eller at udvikle en samlet og sammenhængende løsning for ledelsesinformation, der:

1.understøtter anvendelsen af virksomhedens styringsmodel, som denne er beskrevet virksomhedens styringsgrundlag

2.udgør en vigtig del af det kvantitative grundlag for økonomi- og ressourcestyring på forskellige niveauer i virksomheden, herunder sikrer bredere og mere kontinuert adgang til relevante oplysninger (eliminering af flaskehalse i den manuelle rapportproduktion)

3.bidrager til kvalitetsstyring, overvågning af performance indikatorer samt målopfølgning

4.skaber et bedre grundlag for koordinationen af arbejdsopgaver med virksomhedens eksterne samarbejdspartnere, herunder ved at stille oplysninger til rådighed for samarbejdspartnere på en effektiv måde

5.inspirerer til nye muligheder for kombination af information og styring af virksomheden

6.sikrer omkostningseffektiv produktion af bi.

Grænseflader til it- og andre forretningsprojekter m.v.

De tekniske hovedaktiviteter ved gennemførelse af et business intelligence projekt omfatter ofte:

1.indsamling af data fra relevante kildesystemer

2.modellering og transformering af data

3.analyse og bearbejdning af data, og

4.præsentation af data i rapporteringsløsninger.

I virksomheder med høj datakompleksitet, er disse aktiviteter naturligvis betragtelig lettere at gennemføre, når der foreligger en samlet datamodel og it-arkitekturramme for virksomheden.

Disse tekniske aktiviteter vil endvidere skulle samordnes med eventuelt øvrige strategiske it- eller organisatoriske projekter, der pågår i virksomheden. F.eks.:

Informationsstrukturering

Virksomhedens informationsstruktur og Information Management udgør grundlaget for sammenhængende og konsistent business intelligence.

En samlet struktur for beskrivelsen af virksomhedens information og data i en samlet datamodel udgør det optimale grundlag for business intelligence i virksomheder med høj datakompleksitet.

Disse beskrivelser er metadata – data om data – der bl.a. beskriver hvordan og hvornår nøgletal beregnes, fra hvilke kilder data kommer samt hvem, der ejer data.

Med til en optimal informationsstruktur hører også struktureret dokumentation af processer,

arbejdsgange og -regler. Sådan dokumentation udgør en vigtig del af kildegrundlaget for business intelligence.

Informationshåndtering og -styring (information management)

Effektiv håndtering af virksomhedens viden er af strategisk stor betydning for mange virksomhedstyper. Videnhåndtering skal skabe grundlaget for at opdateret og kvalificeret viden stilles til rådighed i struktureret form, når og hvor der er behov for den.

Videnhåndtering indebærer ofte, at der er udarbejdet politikker og retningslinier for videnhåndtering, datastrukturering, dataadgang og dataejerskab mellem virksomhedens organisatoriske enheder.

Informationshåndtering og -styring omhandler således både kvalitativ og kvantitativ information, hvor især sidstnævnte har en oplagt sammenhæng til business intelligence-projekter.

ERP

Virksomhedens ERP-løsning(er) (Enterprise Ressource Planning-system) indeholder ofte detaljeret viden om virksomhedens ressourcer og processer – især omsat i økonomiske måleenheder.

Virksomhedernes ERP-løsninger er imidlertid af meget forskellig karakter fra at bestå af 1 ”altomfavnende” ERP-system, til at være sammensat af et eller flere økonomisystemer samt et eller flere produktionssystemer.

ESDH

Virksomhedernes ESDH-løsninger, skulle gerne understøtte de fleste af virksomhedens arbejdsgange samt kommunikationen med virksomhedens samarbejdspartnere.

Kildedata, som genereres i virksomhedens ESDH-system(er), kan i med kildedata fra virksomhedens øvrige produktionssystemer nyttiggøres i business intelligence-produktionen.

Med den rette definition af metadata og med dokumenterede og understøttede arbejdsgange vil det bl.a. være muligt at opgøre ikke kun produktion men også at nedbryde produktionen i processer og produktionsforløb samt at opgøre faktorer som medgået tid og kompetencer mv.

Ofte – men ikke altid – understøttes virksomhedernes ESDH-løsninger af mere eller mindre standardiseret DataVarehus-overbygning.

Business intelligence-udfordringen består derfor ofte i at konsolidere og vedligeholde disse varehuse.

Produktions- og administrative systemer

Ofte – men ikke altid – understøttes virksomhedernes produktions- og administrative systemer af mere eller mindre standardiserede DataVarehus-overbygninger, som imødekommer virksomhedens hidtidige behov for ledelsesinformation og rapportering.

Også her består udfordringen ofte i at konsolidere og vedligeholde disse varehuse.