I denne artikel – der tager udgangspunkt i en konkret men anonymiseret case – præsenterer ebs.dk i skemaform scenarier for det nuværende (status) og forventede (forventninger) fremtidige arbejde med business intelligence.

Artiklen indikerer også, hvilke ændringer dette kan forventes at indebære, og hvordan man kommer fra den nuværende til den fremtidige situation (Ændringer, og hvordan når vi frem).

Fremstillingen tager udgangspunkt i Systemarkitektur, Indsamling af information, Bearbejdning af information samt Rapporteringsværktøjer.

Systemarkitektur

Status

Forventninger

Ændringer,

og hvordan når vi frem

Integration af information mellem forskellige systemer

Sammenstilling af oplysninger mellem eksempelvis Økonomisystem, Tidsregistreringssystem og Produktionssystem er til dels baseret på udtræk kodet i SAS® og indtastning i MS Excel® regneark.

Integration af information vil blive baseret på regler og metadata (fælles sprog) beskrevet og vedligeholdt i fælles repository.

Forretningsmæssig integration mellem forretningsområderne understøttes af en fælles procesmodel.

WebServices sikrer adgang til nødvendig information.

Individuelt udviklede procedurer for udtræk og datasammenstilling i bl.a. regneark vil bortfalde. Anvendelse af mere generelle og ensartede metoder og standardløsninger for datasammenstilling gør, at denne type opgaver kan løses mere effektivt og med mindre behov for detailkendskab og erfaring hos enkeltkompetencer end i dag.

Datavarehuse

Informationer opbevares i en række forskellige datavarehuse byggende på SAS®-udtræk, medfølgende ”standard-datavarehuse” og/eller datavarehuse udviklet i takt med og ovenpå hvert enkelt system.

Datavarehuse baseret på sammenhængende standardvarehuse (”datamart”) og standard business intelligence- funktionalitet i MS SQL Server®.

Eksisterende datavarehuse omlægges til standardløsninger. Dette vil formentlig indebære udfasning af eksisterende særlige datavarehusløsninger.

For at sikre, at de nye datavarehuse understøtter de forretningsmæssige behov, sker opbygningen med tæt inddragelse af proceskompetencer og controlling- samt styringskompetencer.

 

 

 

Indsamling af information

Status

Forventninger

Ændringer, og hvordan når vi frem

Indsamling af kildedata

Foregår hovedsageligt fra Produktionssystemer ved brug af SAS®-udtræk.

Indsamling af information sker på baggrund af (OIO)XML-information fra ESDH- og andre produktionssystemer og fra samarbejdspartnere via indberetningssystemer. Data valideres i forhold til datadefinitioner.
Udtræk er automatiserede og understøttet af SQL Server Reporting Services® med XQuery.

Bedre datakvalitet.

Desværre kan databrud ikke undgås, da både opgørelsesgrundlag og ikke mindst arbejdsgange og forretningsregler er ændrede.

Dækningsgrad

Kerneproduktionen er dækket af produktionssystemets oplysninger.

Derudover findes der intet operationelt grundlag for udtømmende opgørelse af ledelsesinformation for øvrige produktionsområder, aktiviteter og processer. Herunder den del af produktionen, der registreres i ESDH-løsninger m.v.

Dækning vil omfatte alle de produktionsområder, aktiviteter og processer, der er understøttet af ESDH- og andre produktions- og vidensystemer.

Mere udtømmende kildegrundlag. Større informationsdækning på tværs af virksomhedens opgaver og aktiviteter og bedre grundlag for ensartet nedbrydning og aggregering af information. Bedre informationsunderstøttelse af virksomhedens styringsmodel.

Større kompleksitet understøttet af større gennemsigtighed, bedre datakvalitet og -dokumentation.

Arbejdstilrettelæggelse

Informationer indhentes på mange forskellige måder af specialenhed: Behandling i individuelle varehuse og regneark, manuelle optællinger - herunder i forbindelse med kvalitetsmålinger.

Indsamlingen forudsætter omfattende og detaljeret kendskab til arbejdsgange, regler og værktøjer.

Ikke mindst kræves der MEGET undtagelseshåndtering, der kræver dybt og altid aktuelt kendskab til AFVIGELSER fra arbejdsgange og forretningsregler.

Fuldt systemunderstøttet informationsindsamling på baggrund af sammenhængende datavarehusstruktur.

Mere standardiseret arbejdstilrettelæggelse ved informationsindsamling. Større spredning af kompetencer, mindre sårbarhed og færre flaskehalse. Det bliver i højere grad informationsbehovet som bliver styrende for informationsindhentelsen, og i mindre grad mulighederne.

 

 

 

Bearbejdning af information

Status

Forventninger

Ændringer, og hvordan når vi frem

Modellering og transformation af data

Modellering af information til forskellige datavarehuse.

Videre modellering på baggrund af datavarehuse til specifikke opgørelser og rapporter.

Dette sker i dag i systemspecifikke varehuse, i SAS®, i Excel®-regneark og i visse tilfælde direkte på produktionsdata.

Anvendelse af generelle værktøjer baseret på MS SQL Server® business intelligence framework samt evt. specifikke værktøjer til særlige behov.

Der anvendes en relationel database, der understøtter XML og har langt bredere anvendelsesmuligheder end de eksisterende løsninger.

Bl.a. understøttes de nuværende udtræks-, transformations- og datavarehusload i en forventet fremtidig databaseløsning ”gratis”, integreret, tidstro og på standardiseret vis.

Specialudvikling i de eksisterende business intelligence-løsninger vil skulle afskrives. Den største del vil blive overflødiggjort; men resten vil skulle implementeres i den strategiske business intelligence-løsning.

Der forventes betydelige besparelser ved at anvende standard- og medleveret funktionalitet fra de nye systemer til modellering og transformation af data. Især forventes der besparelser og/eller strategiske gevinster på vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaverne.

Analyse

Ringe systemunderstøttelse af analyse, der inddrager forretningsregler og datasammenstillinger.

Der er kun ringe understøttelse af analyse på procesniveau og endnu mindre understøttelse af procesanalyse på tværs af forretningsområder.

Samlet metadatamodel, procesmodel og beskrivelser af forretningsregler understøtter effektivt procesanalyse – også på tværs af virksomhedens organisation.

 

Der forventes frigørelse af analyseressourcer.

Bredere muligheder for analyse af sammenhængende processer.

Mulighed for analyse på flere administrative niveauer og bedre mulighed for decentralisering af analysearbejdet, der herefter i højere grad vil kunne ske lokalt i de enkelte forretningsområder indenfor virksomheden.

Relevante dele af analysemulighederne viI kunne stilles til rådighed for virksomhedens samarbejdspartnere – dette kunne være en konkurrenceparameter.

Arbejdstilrettelæggelse

Bearbejdningen af data understøttes værktøjsmæssigt i dag overvejende i SAS® og af Excel® regneark.

Bearbejdning af data forudsætter detailkendskab til programmering og datagrundlag, forretningsregler og -praksis.

Bearbejdning af data forventes at ske på grundlag af standardiseret dokumentation og dokumenterede forretningsregler og datagrundlag.

Bearbejding af data forventes overvejende understøttet værktøjsmæssigt af MS Office ®, der allerede anvendes bredt i virksomheden.

Der forventes frigjort ressourcer, færre flaskehalse og bredere adgang til bearbejdning og analyse af information.

Der forventes anvendt alment udbredte standardværktøjer til bearbejdning af information og mindre afhængighed af specifikke programmeringskompetencer.

 

 

 

Rapportering

Status

Forventninger

Ændringer, og hvordan når vi frem

Rapporteringssystemer

Følgende produkter anvendes i dag i virksomhedens business intelligence rapportering: en række produkter fra SAS®, Excel og Access fra Microsoft®, crystal reports fra Business Objects®, SQL Report fra Oracle® …

Generelle værktøjer baseret på MS Office (SharePoint og Excel) med automatisk publicering på intra-/ekstra- og internet.

Evt. specifikke værktøjer til særlige behov.

Der vil formentlig skulle ske udfasning af de fleste eksisterende rapporteringssystemer, hvilket forventes at indebære færre barrierer og flaskehalse.

Standardisering af kompetencer og bredere adgang til rapporteringssystemerne.