SQL Server 2012 - Bedre, hurtigere og billigere BI for flere?

Microsoft SQL Server 2012 er tilgængelig for offentligheden fra 7. marts 2012 og udgør en betydelig opgradering fra den forrige version (2008R2). 2012 versionen indebærer massive forbedringer i produktets BI-understøttelse. ebs.dk har arbejdet med SQL Server 2012 i et stykke tid, og giver her en kort introduktion til hvad vi ser som de vigtigste bidrag til visionen om "Bedre, hurtigere og og billigere BI for flere".

Mere info: SQL Server 2012 Resource Center.

ebs.dk’s generelle konklusion er, at

SQL Server 2012 bidrager til opfyldelsen af Microsoft’s løfter om bedre, hurtigere og billigere BI til flere. Det er imidlertid værd at notere, at bidraget til løftet om "billigere BI" ikke leveres i form af lavere licensafgifter på software, men vil skulle realiseres gennem kundernes udnyttelse af SQL Server 2012’s øgede muligheder for mere effektiv produktion, vedligehold, præsentation og distribution af BI.

‘2012’ versionen vil konsolidere SQL Server som markedets førende BI-platform og den mest udbredte BI-motor.

Som altid, når der udgives nye versioner, står kunderne overfor udfordringerne ved at skulle planlægge hvordan de eksisterende BI-systemer føres videre samtidig med, at fordelene ved de nye muligheder udnyttes.

ebs.dk’s generelle anbefalinger er, at

1. Nye BI-projekter baseret på Microsoft BI-stakken bør – hvis det overhovedet er muligt – udvikles med anvendelse af seneste version af SQL Server (2012)

2. Implikationerne for BI-strategien af de nye og stærkt forbedrede muligheder for "selvbetjenings-BI" bør analyseres – og de formentlig nødvendige justeringer af strategien bør foretages

3. Det bør planlægges, hvordan de eksisterende BI-systemer føres videre således, at fordelene ved de nye muligheder i den nye version af SQL Server udnyttes optimalt

4. Konsekvenserne af de ændrede betingelser og priser for softwarelicenserne bør analyseres individuelt – se også: SQL2012NewLincensingModel.aspx.

Er BI Semantic Model smart?

Det korte svar er: JA. Med SQL Server 2012 introducerer Microsoft sin første implementering af en ny model for beskrivelse af Business Intelligence applikationer – BI Semantic Model (BISM). BISM beskrives af Microsoft som "en evolution af Unified Dimensional Model", der hidtil er anvendt til at definere kuber i SQL Server Analysis Services (SSAS).

Det er ebs.dk’s vurdering, at introduktionen af BISM som "fælles sprog" for hele Microsoft’s BI-stak, gør kundernes bestræbelser på at konsolidere produktionen af BI på tværs af teknologier, organisatoriske niveauer og enheder meget lettere.

BISM slår bro over kløften mellem forretningsbrugere og BI-professionelle. BISM udgør een model for enhver bruger-tilgang – reportering, analyse, scorecards, dashboards samt specialudviklede applikationer. Alle klientværktøjer i Microsoft BI stakken – Excel, PowerPivot, SharePoint Insights og Reporting Services (inklusive Power View) – anvender BISM. Således kan BI-professionelle udvikle modellen i Visual Studio og publicere den på en Analysis Services server, og forretningsbrugere kan udvikle modellen i PowerPivot for Excel og dele den via PowerPivot for SharePoint.

I tilfældet PowerPivot, er modellen indlejret i en Excel projektmappe. I tilfældet Analysis Services, er modellen lagret og styret på serveren. Anvendelsen af samme model under begge disse bruger-tilgange muliggør sømløs anvendelse af BI-applikationer på tværs af organisatioriske niveauer mv. For eksempel kan en PowerPivot projektmappe skabt af en forretningsbruger anvendes som udgangspunkt for en BI-professionel, der skal udvikle en Analysis Services applikation.

Udviklere skal dog bemærke, at denne den første implementering af BISM i SQL Server 2012 (endnu) har en række begrænsninger i udviklingsværktøjernes fleksible anvendeles af modellen.

Mere info: MSDN Analysis Services Blog.

Top 8 bidrag til visionen

Mens antallet af forbedringer i den ny version af SQL Server er overvældende og en række af disse fortjener deres egen analyse (og måske artikel på www.ebs.dk?) af forretningsmuligheder og -implikationer, introducerer vi nedenfor kort de – efter ebs.dk’s vurdering 8 betydeligste bidrag til visionen for Bedre, hurtigere og billligere BI til flere.

Selvbetjenings-BI – Power View

ebs.dk forventer, at Power View bliver SQL Server 2012’s "killer application" for ikke-IT-professionelle.

Power View er et nyt browser-baseret og interaktivt rapporteringsværktøj, der gør det muligt for forretningsbrugere at tilgå, undersøge og visualisere data i en interaktive proces.

Power View kan anvendes selv af "brugere, der ikke helt har fanget anvendelsen af pivot-funktionerne i Excel", men som "bare ønsker at få fat i dataene".

Naturligvis – og som altid – er det stadig en forudsætning, at den underliggende information er lagt til rette på sikker, renset og velstrukturet vis, før Power View – eller et hvilket som helst andet slutbruger-værktøj for den sags skyld – kan levere egentlig værdi.

Power View er kun tilgængelig via SQL Server Reporting Services (SSRS) i SharePoint Integrated mode.

Den kendte og rimelig brugervenlige Report Builder er stadig til rådighed "som rapport-udviklingsværktøj for forretningsbrugere, der foretrækker at arbejde i Microsoft Office".

Mere info: Technet Power View Overview.

 

Power View – Demo

fra MicrosoftBI:

 

Power View on SmartPhone and Tablet – Demo

fra PASS 2011:

Selvbetjenings-BI – PowerPivot 2.0

ebs.dk har tidligere diskuteret perspektiver og begrænsninger ved PowerPivot (se: PowerPivot-isitgood.aspx).

Denne nye version af PowerPivot introducerer  tilføjelser, der forøger produktets anvendelighed og funktionalitet, som efter ebs.dk’s opfattelse løfter PowerPivot til et nyt og højere niveau.

DAX forbedringer – nye funktioner simplificerer og tilføjer forespørgselsfuntionalitet til Data Analysis eXpressions-formlerne i PowerPivot.

Mere info: Microsoft BI PowerPivot.

Selvbetjenings-BI – Reporting Services Alerts

Der er tilføjet selvbetjenings-notificeringsmuligheder, som gør det muligt for slutbrugere at opsætte og definere data-drevne notifikationer direkte fra Reporting Services rapporter.

Disse notifikationer kan opsættes baseret på kriterier og skeduleres efter behov, uden at brugeren skal afvikle rapporten manuelt. Brugeren kan således blive notificeret, så snart et specifikt objekt i den valgte rapport når en prædefineret værdi. For eksempel kan brugere opsætte notifikationer på ændringer i KPI-værdier.

Dette er en klar forbedring i forhold til de hidtil mulige "datadrevne abonnementer" (data-driven subscriptions), som udløser afvikling, distribution eller visning af en komplet rapport.

Denne nye notifikations-feature er kun tilgængelig for Reporting Services i SharePoint Integrated mode.

Mere info: MSDN Data Alerting.

Master Data Services 2.0

ebs.dk har tidligere kommenteret og – med kendte begrænsninger – anbefalet anvendelse af SQL Server Master Data Services (MDS) (se ebs.dk: EffectiveMDM.aspx).

SQL Server 2012’s yderligere modning af MDS demonstrerer Microsoft’s fortsatte fokus på support for og udvikling af denne service og gør anvendelse af MDS som repositorium for forretningens Master Data endnu mere interessant.

Master Data Services i SQL Server 2012 indeholder signifikante forbedringer og udvidelser. Fra forretningsbrugeren synsvinkel, er det formentlig interessant, at en Excel add-in nu gør det muligt at redigere Master Data, publicere ændringerne tilbage i MDS samt ovenikøbet oprette en model fra Excel.

Mere info: MSDN Master Data Services.

Data Quality Services

Data Quality Services (DQS) er en ny tjeneste, der understøtter et videnbase-repositorium til brug for datavask (data cleansing), -profilering, og -kvalitetsforbedring samt overvågning af datas løbende sundhedstilstand. DQS kan tilføjes Integration Services og Master Data Services processerne.

Mere info: MSDN Data Quality Services.

Ydelse

Selv om, at adskillige performanceforbedringer er tilføjet SSAS’s i forvejen veltrimmede MOLAP motor, leveres de mest bemærkelsesværdige performanceforbedringer i kraft af tilføjelsen af Vertipaq in-memory column store motoren.

VertiPaq motoren servicerer tabular model databaser. Den anvender in-memory lagring og udfører beregninger, der aggregerer og bearbejder data på forespørgselstidspunktet. I tidligere versioner af SQL Server var VertiPaq udelukkende tilgængelig via PowerPivot for SharePoint, men i SQL Server 2012 kan VertiPaq benyttes mod en standalone Analysis Services instans uafhængigt af SharePoint.

Database Columnstore Indexes –VertiPaq teknologien er nu udstrakt til databasemotoren og kan indeksere på databasekolonner i relationelle data. Dette giver dramatiske performanceforbedringer i processeringen af forespørgsler. Columnstore indekserer, grupperer og lagrer data for hver kolonne i modsætning til for hver række. Dette mindsker behovet for præ-aggregering af data og for "summary tables".

Mere effektive udviklingsværktøjer

Nærværende artikel er rettet mod BI-forretningsbrugere og -beslutningstagere, vi vil derfor ikke nærmere behandle detaljerne i de talrige forbedringer, der er tilføjet udviklernes værktøjer. Det er imidlertid ebs.dk’s vurdering, at disse forbedringer indeholder et potentielt væsentligt positivt bidrag til forretningens efterspørgsel af mere effektiv BI-infrastruktur og -udvikling.

En af ebs.dk’s personlige favoritter er, at udviklingsværktøjerne (endelig!) er konsoliderede således, at BI- (og anden database-) udvikling nu kan afvikles i samme værktøj – inklusive kildekodestyring! – som alle øvrige udviklingsopgaver.

Først og fremmest er alle BI-udviklingsværktøjerne konsoliderede (i "SQL Server Data Tools’ baseret på den aktuelle version af Microsoft’s "Visual Studio" udviklingsværkstøj), desuden er der tilføjet en lang række forbedringer af brugeroplevelse og produktivitetsunderstøttelse: nye assistants (wizards), forbedret designerværktøj med mapning og fejlløsning. Andre ændringer gør det lettere for udviklerne at fejlsøge, sammenligne, konsolidere, konfigurere og driftlægge pakker, og der er tilføjet mulighed for at overskue afhængigheder mellem objekter ...

Mere effektive styringsværktøjer

Reporting Services (SSRS) Shared SharePoint Service – SSRS’s integration med SharePoint foregår nu via en "Shared SharePoint service" og alt styres fra SharePoint. Der kører således ikke længere nogen separat SSRS Windows Service.

Dependency Services – gør det muligt at følge "Impact Analysis and Lineage" for et større antal SQL Server komponenter.

Der er tilføjet "Query views" til DependencyCatalog databasen, som viser information om afhængigheder udtrukket til brug for impact analysis and data linage.

Der er tilføjet et "Dependency Designer" vindue til SQL Server Management Studio, som viser, hvordan objekter er relaterede i henseende til "data lineage and impact".

Mere info: Project Barcelona.